Usługi - pełny zakres

Świadczymy pełny zakres usług prawnych, oraz usług związanych z zarządzaniem własnością intelektualną. 

 

Usługi prawne obejmują:

 

 • Rejestrowanie praw własności przemysłowej w odpowiednich instytucjach i urzędach, włączając w to postępowania krajowe przed Urzędem Patentowym RP, unijne przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), międzynarodowe przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).
   

 • Identyfikację zakresu ochrony praw własności intelektualnej (IP) nie podlegających rejestracji, między innymi praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how.
   

 • Prowadzenie postępowań o unieważnienie i wygaśnięcie praw IP osób trzecich, oraz postępowań sprzeciwowych przeciwko prawom IP osób trzecich.
   

 • Prowadzenie sporów w sprawach naruszeń praw IP i zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także skarg i apelacji od niekorzystnych orzeczeń i decyzji.
   

 • Przygotowywanie listów ostrzegawczych i odpowiedzi na wezwania do zaprzestania naruszeń.
   

 • Przygotowywanie i opiniowanie umów i kontraktów związanych z własnością intelektualną, np. licencji, cesji, umów franszyzy, a także klauzul własności intelektualnej w umowach specjalistycznych (np. architektonicznych, wdrożeniowych z branży IT, sponsorskich z sektora FMCG itp.).
   

 • Doradztwo na każdym etapie postępowania związanego z własnością intelektualną, włączając w to przygotowywanie strategii obrony, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i wyjaśnień do odpowiednich władz i instytucji.

Usługi zarządzania własnością intelektualną obejmują:

 

 • Doradztwo w tworzeniu i rozwijaniu spójnej strategii ochrony praw własności intelektualnej firmy.
   

 • Pomoc w tworzeniu i implementacji procedur zapewniających efektywną ochronę i komercjalizację własności intelektualnej firmy.
   

 • Przeprowadzanie audytów własności intelektualnej i przygotowanie raportów zawierającego analizę stanu własności intelektualnej firmy.
   

 • Pomoc w kreowaniu identyfikacji wizualnej firmy.
   

 • Doradztwo w wyborze i projektowaniu oznaczeń identyfikacyjnych i odróżniających (oznaczeń graficznych i słownych w tym logo, etykiet, sloganów, a także kształtów opakowań i innych oznaczeń trójwymiarowych).
   

 • Nadzór nad utrzymaniem praw wyłącznych oraz ich monitorowanie.
   

 • Przeprowadzanie poszukiwań w bazach danych praw własności przemysłowej.
   

 • Przeszukiwania rynku w celu wykrycia potencjalnych naruszeń praw wyłącznych i zebrania dowodów do przyszłych postępowań.